جستجوی نتایج

معرفت امام/ ویژگی های علی بن ابیطالب: معیت با حق تکراری 8

در حین انجام عملیات خطایی رخ داده است.
The following has evaluated to null or missing:
==> assetDisplayPageFriendlyURLProvider.getFriendlyURL("com.liferay.journal.model.JournalArticle", currentArticleResourcePrimKey, themeDisplay) [in template "20097#20123#100796" at line 32, column 24]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign friendlyURL = assetDisplayPag... [in template "20097#20123#100796" at line 32, column 1]
----
1<#-- Retrieve the published date meta data field of the web content --> 
2<#assign displaydate = .vars['reserved-article-display-date'].data> 
3<#-- Save the original page locale for later --> 
4<#assign originalLocale = .locale> 
5 
6<#-- Set the page locale to the portals default locale --> 
7<#setting locale = localeUtil.getDefault()> 
8 
9<#-- Parse the date to a date object --> 
10<#assign displaydate = displaydate?datetime("EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z")> 
11 
12<#-- Set the page locale back to the original page locale --> 
13<#--#assign locale = ''--> 
14<#assign dateFormat = "dd MM yyyy" /> 
15<#assign publishDate=dateUtil.getDate(displaydate,dateFormat,locale)/> 
16 
17 
18<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/META-INF/liferay-ui.tld"] /> 
19 
20<#assign JournalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
21<#assign assetLinkLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetLinkLocalService" )> 
22<#assign assetEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetEntryLocalService" )> 
23<#assign getterUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.GetterUtil"] /> 
24<#assign currentArticle = JournalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId),.vars['reserved-article-id'].data)> 
25<#assign currentArticleResourcePrimKey = currentArticle.getResourcePrimKey()> 
26<#assign currentArticleAssetEntry = assetEntryLocalService.getEntry("com.liferay.journal.model.JournalArticle", currentArticleResourcePrimKey)/> 
27 
28<#assign viewCount = currentArticleAssetEntry.viewCount/> 
29 
30 
31<#assign assetDisplayPageFriendlyURLProvider = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.display.page.portlet.AssetDisplayPageFriendlyURLProvider")> 
32<#assign friendlyURL = assetDisplayPageFriendlyURLProvider.getFriendlyURL("com.liferay.journal.model.JournalArticle", currentArticleResourcePrimKey, themeDisplay)/> 
33 
34 
35<div class="single"> 
36  <div class="islamic-background" style="background-image: url(${themeDisplay.getPathThemeImages()}/pattern1.png);background-repeat: repeat-x"></div> 
37 
38  <div class="container"> 
39 
40    <#-- title --> 
41    <a class="single-title-wrapper" href="#"> 
42      <h2 class="single-title esra-heading-two"> 
43        ${.vars['reserved-article-title'].data} 
44      </h2> 
45    </a> 
46 
47    <#-- date and id--> 
48    <div class="d-flex justify-content-end"> 
49      <span class="single-date"> 
50        <span class="icon-datepicker single-date-datepicker-icon"></span> 
51        <span class="js-date" data-date="${publishDate} ?? DD MM YYYY ?? dddd DD MMMM YYYY">${publishDate}</span> 
52      </span> 
53 
54      <span class="single-id"> 
55        <span>${.vars['reserved-article-id'].data}</span> 
56        <span>شناسه:</span> 
57      </span> 
58    </div> 
59 
60 
61 
62 
63 
64    <div class="single-content"> 
65      <div class="row"> 
66 
67        <#-- lead --> 
68        <#if (lead.getData())?? && lead.getData() != ""> 
69          <div class="col col-12"> 
70            <span class="lead">${lead.getData()}</span> 
71          </div> 
72        </#if> 
73 
74 
75        <#if (content.getData())?? && content.getData() != ""> 
76        <#-- content --> 
77          <div class="col col-12"> 
78            <div class="single-content-section"> 
79              <div class="single-content-section-paragraph-container"> 
80                ${content.getData()} 
81              </div> 
82            </div> 
83          </div> 
84        </#if> 
85				 
86 
87				 
88        <#-- image --> 
89        <#if (image.getData())?? && image.getData() != ""> 
90          <div class="col col-12 mt-4"> 
91            <img src="${image.getData()}" alt="image"> 
92          </div> 
93        </#if> 
94 
95        <#if (poster.getData())?? && poster.getData() != ""> 
96          <#assign poster = poster.getData()/> 
97				<#elseif (.vars['reserved-article-small-image-url'].data)?? && .vars['reserved-article-small-image-url'].data != ""> 
98          <#assign poster = .vars['reserved-article-small-image-url'].data />	 
99        <#else> 
100          <#assign poster = themeDisplay.getPathThemeImages() + '/placeholder.jpg' /> 
101        </#if> 
102 
103        <#-- video --> 
104				<#if (link.getData())?? && link.getData() != ""> 
105					<#assign videoUrl= link.getData()> 
106				<#elseif (video.getData())?? && video.getData() != ""> 
107					<#assign videoUrl= video.getData()> 
108				<#else> 
109					<#assign videoUrl= ""> 
110				</#if>  
111        <div class="single-content-video-wrapper text-center"> 
112          <#if (videoUrl)?? && videoUrl != ""> 
113            <div> 
114              <video class="single-content-video" poster="${poster}" preload="none"> 
115                <source src="${videoUrl}" type="video/mp4"> 
116                Your browser does not support the video tag. 
117              </video> 
118              <div class="single-content-video-overlay"> 
119                <div class="single-content-play-video"> 
120                  <img src="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/play.png" alt=""> 
121                </div> 
122              </div> 
123 
124            </div> 
125            <a href="${videoUrl}" class="btn btn-info my-3">دانلود فایل تصویری</a> 
126          </#if> 
127        </div> 
128 
129				 
130				<#-- audio --> 
131				<#if (audiolink.getData())?? && audiolink.getData() != ""> 
132					<#assign audioUrl= audiolink.getData()> 
133				<#elseif (audio.getData())?? && audio.getData() != ""> 
134					<#assign audioUrl= audio.getData()> 
135				<#else> 
136					<#assign audioUrl= ""> 
137				</#if>  
138				<#if (audioUrl)?? && audioUrl != ""> 
139					<div class="col col-6 mt-4 mx-auto px-0 text-center"> 
140						<audio controls class="w-100"> 
141							<source src="${audioUrl}" type="audio/ogg"> 
142							<source src="${audioUrl}" type="audio/mpeg"> 
143							No audio support. 
144						</audio> 
145						<a href="${audioUrl}" class="btn btn-info my-3">دانلود فایل صوتی</a> 
146					</div> 
147				</#if> 
148				 
149				 
150				<#-- word --> 
151				<#if (wordlink.getData())?? && wordlink.getData() != ""> 
152					<#assign wordUrl= wordlink.getData()> 
153				<#else> 
154					<#assign wordUrl= ""> 
155				</#if>  
156				<#if (wordUrl)?? && wordUrl != ""> 
157					<div class="col col-12 mt-12 mx-auto px-0 text-center"> 
158						<a href="${wordUrl}" class="btn btn-info my-3">دانلود فایل ورد</a> 
159					</div> 
160				</#if> 
161				 
162				 
163				<#-- PDF --> 
164				<#if (pdflink.getData())?? && pdflink.getData() != ""> 
165					<#assign pdfUrl= pdflink.getData()> 
166				<#else> 
167					<#assign pdfUrl= ""> 
168				</#if>  
169				<#if (pdfUrl)?? && pdfUrl != ""> 
170					<div class="col col-12 mt-12 mx-auto px-0 text-center"> 
171						<a href="${pdfUrl}" class="btn btn-info my-3">دانلود فایل PDF</a> 
172					</div> 
173				</#if> 
174				 
175				 
176 
177				 
178				<#if (describtion.getData())?? && describtion.getData() != ""> 
179        <#-- describtion --> 
180          <div class="col col-12"> 
181            <div class="single-content-section"> 
182              <div class="single-content-section-paragraph-container"> 
183                ${describtion.getData()} 
184              </div> 
185            </div> 
186          </div> 
187        </#if> 
188				 
189	 
190        <#if (gallary.getData())?? && gallary.getData() != ""> 
191 
192          <div class="col col-12"> 
193            <div class="content-gallery-container"> 
194 
195 
196              <div class="content-gallery-title-container"> 
197                <h2 class="esra-heading-two content-gallery-title"> 
198                  سایر تصاویر 
199                </h2> 
200              </div> 
201 
202              <div class="content-gallery splide splide-${themeDisplay.getPortletDisplay().getId()}"> 
203 
204                <div class="splide__track"> 
205                  <ul class="splide__list"> 
206                    <#list gallary.getSiblings() as cur_gallary> 
207                      <#if (cur_gallary.getData())?? && cur_gallary.getData() != ""> 
208                        <li class="splide__slide"> 
209                          <a href="${cur_gallary.getData()}"> 
210                            <div class="content-gallery-item"> 
211                              <div class="content-gallery-item-image-container"> 
212                                <img class="content-gallery-item-image" alt="${cur_gallary.getAttribute("alt")}" src="${cur_gallary.getData()}"/> 
213                              </div> 
214                            </div> 
215                          </a> 
216                        </li> 
217                      </#if> 
218                    </#list> 
219                  </ul> 
220                </div> 
221              </div> 
222            </div> 
223          </div> 
224        </#if> 
225 
226 
227        <div class="col col-12"> 
228          <hr class="content-horizontal-line"> 
229        </div> 
230 
231 
232        <div class="col col-12"> 
233          <div class="single-content-footnote"> 
234            <div class="single-content-print"> 
235              <span class="icon-printer single-view-icon"></span> 
236            </div> 
237            <div class="single-content-share"> 
238              <div class="share"> 
239                <span class="app-icon icon-share"></span> 
240                <div class="share-methods"> 
241                  <div class="whatsapp"> 
242                    <span class="app-icon icon-whatsapp"></span> 
243                  </div> 
244                  <div class="telegram"> 
245                    <span class="app-icon icon-telegram"></span> 
246                  </div> 
247                  <div class="twitter"> 
248                    <span class="app-icon icon-twiiter"></span> 
249                  </div> 
250                </div> 
251 
252              </div> 
253							 
254 
255 
256            </div> 
257						<div class="short-link">لینک کوتاه:  
258							<input type="text" value="${friendlyURL}" id="myInput" disabled> 
259							<button onclick="myFunction()" class="app-link-button px-0">کپی</button> 
260						</div>	 
261          </div> 
262				 
263							 
264						 
265						<script> 
266							function myFunction() { 
267							 // Get the text field 
268							 var copyText = document.getElementById("myInput"); 
269 
270							 copyText.select(); 
271							 copyText.setSelectionRange(0, 99999); // For mobile devices 
272 
273							 navigator.clipboard.writeText(copyText.value); 
274							  
275 
276
277						</script> 
278				 
279					 
280        </div> 
281			 
282				 
283 
284      </div> 
285    </div> 
286  </div> 
287</div> 
288 
289 
290<style> 
291 
292  body { 
293    margin: 0; 
294    padding: 0; 
295 
296
297 
298  a:hover { 
299    text-decoration: none; 
300
301 
302  .single-title-wrapper { 
303    display: block; 
304    padding: 60px 0 20px 0; 
305
306 
307  .single-title { 
308    -webkit-line-clamp: 2 !important; 
309    margin: 0; 
310    padding: 0; 
311
312 
313	.app-link-button { 
314	background: #dde7ea; 
315		border-radius: 7px; 
316		border: 2px solid #00bceb; 
317		font-family: IRANSans; 
318		font-style: normal; 
319		font-weight: 500; 
320		font-size: 15px; 
321		text-align: center; 
322		padding: 4px 26px; 
323		min-width: 50px; 
324		color: #00bceb; 
325		transition: 300ms; 
326		height: 32px; 
327		line-height: 1rem; 
328
329 
330	.short-link { 
331		padding: 7px 0; 
332		display: flex; 
333		right: 150px; 
334		position: absolute; 
335		top: 50%; 
336		transform: translateY(-50%); 
337		line-height: 2.5rem; 
338
339 
340	input#myInput { 
341		font-size: 12px; 
342		width: 240px; 
343		height: 34px; 
344		direction: ltr; 
345		color: #00bceb; 
346		margin: 0 7px; 
347
348 
349 
350@media only screen and (max-width: 768px) 
351
352 
353.short-link { 
354	padding: 7px 0; 
355  display: flex; 
356  right: 0; 
357  position: absolute; 
358  top: 85%; 
359  transform: translateY(-50%); 
360  line-height: 2.5rem; 
361  width: 100%; 
362
363
364  .single-date, .single-id { 
365    font-style: normal; 
366    font-weight: normal; 
367    font-size: 12px; 
368    color: #0D274D; 
369    display: block; 
370    text-align: left; 
371
372 
373  .single-id { 
374    display: flex; 
375    flex-direction: row-reverse; 
376    align-items: center; 
377    margin-right: 10px; 
378
379 
380  .single-date-datepicker-icon, .single-id-icon { 
381    vertical-align: middle; 
382
383 
384  .single-id-icon { 
385    margin: 0 2px; 
386
387.btn-info { 
388  background-color: #ffffff; 
389  border-color: #00277269; 
390  color: #07348b; 
391
392 
393  .single-thumbnail { 
394    border-radius: 8px; 
395    overflow: hidden; 
396    box-shadow: 0 5px 15px 0 #00000026; 
397    margin: 20px 0; 
398    width: 100%; 
399    max-height: 565px; 
400
401 
402  .single-thumbnail-image { 
403    width: 100%; 
404    height: 100%; 
405    object-fit: cover; 
406    object-position: center; 
407
408 
409  .single-view { 
410    font-style: normal; 
411    font-weight: normal; 
412    font-size: 12px; 
413    color: #0D274D; 
414    text-align: left; 
415
416 
417  html.ltr .single-view { 
418    direction: rtl; 
419
420 
421  html.rtl .single-view { 
422    direction: ltr; 
423
424 
425  .single-content { 
426    width: 100%; 
427
428 
429  .lead { 
430    color: #0d274d; 
431    font-weight: bold; 
432    margin: 21px 0 0 0; 
433    display: block; 
434
435 
436  .single-content-section { 
437    width: 100%; 
438    text-align: justify; 
439    margin-top: 30px; 
440
441 
442  .single-content-section p { 
443    margin: 0; 
444    font-style: normal; 
445    font-weight: normal; 
446    font-size: 18px; 
447    line-height: 36px; 
448    /* or 200% */ 
449    color: #6A6969; 
450
451 
452 
453  .single-content-section img { 
454    border-radius: 8px; 
455    overflow: hidden; 
456
457 
458  .single-content-video-wrapper { 
459    width: 100%; 
460    height: 100%; 
461		max-width: 768px; 
462    margin: 24px auto; 
463
464 
465  .single-content-video-wrapper > div { 
466    position: relative; 
467    width: 100%; 
468    height: 100%; 
469    border-radius: 20px; 
470    overflow: hidden; 
471
472 
473  .single-content-video { 
474    width: 100%; 
475    height: 100%; 
476    padding: 0; 
477    margin: 0; 
478    object-fit: cover; 
479
480 
481  .single-content-video-overlay { 
482    width: 100%; 
483    height: 100%; 
484    position: absolute; 
485    left: 0; 
486    top: 0; 
487    background: rgba(0, 0, 0, .7); 
488    z-index: 2; 
489    display: flex; 
490    align-items: center; 
491    justify-content: center; 
492
493 
494  .single-content-play-video { 
495    width: 90px; 
496    height: 90px; 
497
498 
499  .single-content-play-video img { 
500    width: 100%; 
501    height: 100%; 
502    border: 5px solid #ffffff; 
503    border-radius: 100%; 
504    cursor: pointer; 
505
506 
507 
508  .single-content-footnote { 
509    width: 100%; 
510    display: flex; 
511    align-items: center; 
512    justify-content: space-between; 
513    flex-direction: row; 
514    padding: 45px 0 60px 0; 
515		margin:0 0 20px 0; 
516    position: relative; 
517
518 
519  .single-content-print { 
520    font-size: 30px; 
521    position: absolute; 
522    left: 0; 
523    top: 50%; 
524    transform: translateY(-50%); 
525    color: #00BCEB; 
526    cursor: pointer; 
527    display: flex; 
528    align-items: center; 
529    justify-content: center; 
530
531 
532  .single-content-share { 
533    width: 143px; 
534    height: 35px; 
535    position: absolute; 
536    right: 0; 
537    top: 50%; 
538    transform: translateY(-50%); 
539
540 
541  .single-content-share .share .share-methods { 
542    display: flex; 
543    font-size: 21px; 
544    color: #00BCEB; 
545    cursor: pointer; 
546    justify-content: space-between; 
547    align-items: center; 
548    width: 120px; 
549    height: 100%; 
550    border: 2px solid #00BCEB; 
551    padding: 3px 10px; 
552    border-radius: 10px; 
553    background: #dde7ea; 
554
555 
556  .single-content-share .share .share-methods > div { 
557    display: flex; 
558    align-items: center; 
559    justify-content: center; 
560
561 
562 
563  .single-content-created-at b { 
564    font-style: normal; 
565    font-weight: bold; 
566    font-size: 18px; 
567 
568    color: #00BCEB; 
569
570 
571  .single-content-created-at { 
572    font-size: 16px; 
573    color: #0D274D; 
574
575 
576  .single-content-created-at:before { 
577    content: 'نوشته شده'; 
578    font-size: 18px; 
579    font-weight: 700; 
580    color: #00BCEB; 
581
582 
583 
584 
585 
586  .content-gallery-title-container { 
587    margin: 45px 0; 
588
589 
590  .content-gallery-title { 
591    font-size: 28px; 
592
593 
594  .content-gallery-item { 
595    width: 100%; 
596
597 
598  .content-gallery-item-image-container { 
599    width: 100%; 
600    height: 220px; 
601    border-radius: 8px; 
602    overflow: hidden; 
603
604 
605  .content-gallery-item-image { 
606    width: 100%; 
607    height: 100%; 
608    object-fit: cover; 
609    object-position: center; 
610
611 
612 
613  .content-gallery .splide__pagination { 
614    display: none; 
615
616 
617 
618  .content-gallery button.splide__arrow { 
619    background: #00BCEB; 
620    transform: translateY(-50%) scale(.8); 
621
622 
623  .content-gallery button.splide__arrow svg { 
624    fill: white; 
625
626 
627  html.ltr .content-gallery .splide__arrow--prev { 
628    left: -16px; 
629
630 
631  html.ltr .content-gallery .splide__arrow--next { 
632    right: -16px; 
633
634 
635  html.rtl .content-gallery .splide__arrow--prev { 
636    left: unset; 
637    right: -16px; 
638
639 
640  html.rtl .content-gallery .splide__arrow--next { 
641    right: unset; 
642    left: -16px; 
643
644 
645 
646  @media only screen and (max-width: 768px) { 
647 
648    .single-title { 
649      font-size: 20px; 
650      font-weight: 700; 
651      line-height: 32px; 
652
653 
654    .single-title-wrapper { 
655      padding: 40px 0 15px 0; 
656
657 
658 
659    .single-thumbnail { 
660      margin: 10px 0; 
661      max-height: 328px; 
662
663 
664    .single-content-section p { 
665      font-size: 14px; 
666      font-weight: 400; 
667      line-height: 28px; 
668      letter-spacing: 0; 
669
670 
671    .content-gallery-title-container { 
672      margin: 25px 0; 
673
674 
675    .content-gallery-item-image-container { 
676      max-height: 200px; 
677
678 
679    .content-horizontal-line { 
680      margin-top: 55px; 
681
682 
683 
684    .single-content-created-at { 
685      font-size: 15px; 
686      font-weight: 400; 
687
688 
689    .single-content-created-at:before { 
690      font-size: 16px; 
691
692 
693    .single-content-print { 
694      display: none; 
695
696 
697
698 
699 
700  @media only screen and (max-width: 576px) { 
701 
702    .single-title-wrapper { 
703      padding: 20px 0; 
704
705 
706    .single-title { 
707      font-size: 16px; 
708      font-weight: 700; 
709      line-height: 27px; 
710      letter-spacing: -0.03em; 
711      text-align: center; 
712
713 
714 
715    .content-gallery-title-container { 
716      margin: 40px 0 20px 0; 
717
718 
719 
720    .single-content-created-at { 
721      font-size: 10px; 
722      font-weight: 400; 
723
724 
725    .single-content-created-at:before { 
726      font-size: 10px; 
727      font-weight: 700; 
728      letter-spacing: 0; 
729
730 
731    .content-horizontal-line { 
732      margin-top: 35px; 
733
734 
735 
736 
737
738 
739 
740  @media print { 
741    nav { 
742      display: none; 
743
744 
745    .single-title-wrapper { 
746      text-decoration: none !important; 
747
748 
749    .content-gallery-container { 
750      display: none; 
751
752 
753    .parent-portlet-page-comments { 
754      display: none; 
755
756 
757    .related-news { 
758      display: none; 
759
760 
761    footer { 
762      display: none; 
763
764 
765 
766
767 
768</style> 
769 
770<script> 
771 
772  const gallery = document.querySelector(".splide-${themeDisplay.getPortletDisplay().getId()}"); 
773 
774  if (typeof (gallery) != 'undefined' && gallery != null) { 
775 
776    new Splide(".splide-${themeDisplay.getPortletDisplay().getId()}", { 
777      direction: document.getElementsByTagName("html")[0].getAttribute("dir"), 
778      perPage: 3, 
779      gap: 25, 
780      breakpoints: { 
781        992: { 
782          perPage: 2, 
783        }, 
784        576: { 
785          perPage: 1, 
786        }, 
787
788    }).mount(); 
789 
790
791 
792  const printIcon = document.querySelector('.single-content-print') || null; 
793 
794  if (typeof (printIcon) != 'undefined' && printIcon != null) { 
795 
796    printIcon.addEventListener('click', () => { 
797      window.print() 
798    }) 
799
800 
801 
802  share(); 
803 
804  function share() { 
805    const title = document.querySelector('title').innerText.trim(); 
806    const url = window.location.href.trim(); 
807    const content = title + " --- " + url; 
808 
809    const icons = document.querySelectorAll('.share-methods .app-icon'); 
810 
811    let link; 
812 
813    icons.forEach((icon) => { 
814      icon.addEventListener(('click'), (e) => { 
815        var target = e.target; 
816        var classList = target.classList; 
817        console.log(classList, classList.contains('icon-twiiter')); 
818        if (classList.contains('icon-twiiter')) { 
819          const prefix = "https://twitter.com/intent/tweet?text="; 
820          link = prefix + content; 
821
822        if (classList.contains('icon-telegram')) { 
823          const prefix = "https://telegram.me/share/url?url="; 
824          link = prefix + content; 
825
826        if (classList.contains('icon-whatsapp')) { 
827          const prefix = "whatsapp://send?text="; 
828          link = prefix + url; 
829
830        if (classList.contains('icon-link')) { 
831          const prefix = ""; 
832          link = url; 
833
834 
835        window.open(link, '_blank', 'toolbar=0,location=0,menubar=0'); 
836 
837      }) 
838    }) 
839 
840 
841
842 
843 
844  playVideo(); 
845 
846  function playVideo() { 
847 
848    const playButton = document.querySelector('.single-content-play-video') || null; 
849 
850    if (typeof (playButton) != 'undefined' && playButton != null) { 
851      playButton.addEventListener('click', () => { 
852 
853 
854        var container = document.querySelector('.single-content-video-wrapper'); 
855        var video = container.querySelector(".single-content-video"); 
856        var overlay = container.querySelector(".single-content-video-overlay"); 
857 
858        video.play(); 
859        video.setAttribute('controls', 'controls'); 
860        video.style.objectFit = 'cover'; 
861        overlay.style.display = 'none'; 
862 
863      }) 
864
865 
866
867 
868 
869</script>